ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Α΄ Λυκείου

Η Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα 33 ωρών εβδομαδιαίως, με 9 μαθήματα, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2 ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων.

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής:

 • κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας,
 • κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
 • Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

  Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξέτασης ονομάζεται Γενικός βαθμός προαγωγής απο την Α Τάξη Λυκείου και υπολογίζεται ως εξής:

  Για κάθε μάθημα, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, υπολογίζεται ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής εξέτασης. Στη συνέχεια αθροίζονται όλοι οι μέσοι όροι και το άθροισμα αυτό διαιρείται με το σύνολο των μαθημάτων (που εξετάζονται γραπτώς).

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:

  α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 και

  β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών τουλάχιστον 10 και τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

  Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α΄ και β΄ επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β΄, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση.

  Β΄ Λυκείου

  Στη Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας 30 συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και 2 Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, 5 συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία.

  Τα μαθήματα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα εξής:

  α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3 ωρών,

  β) Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη), 2 ωρών.

  Τα μαθήματα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι:

  α) Φυσική, 3 ωρών,

  β) Μαθηματικά, 2 ωρών.

  Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής:

 • κατά ποσοστό 50% με ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας,
 • κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
 • Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

  Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξέτασης ονομάζεται Γενικός βαθμός προαγωγής από την Β Τάξη Λυκείου και υπολογίζεται ως εξής:

  Για κάθε μάθημα, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, υπολογίζεται ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής εξέτασης. Στη συνέχεια αθροίζονται όλοι οι μέσοι όροι και το άθροισμα αυτό διαιρείται με το σύνολο των μαθημάτων (που εξετάζονται γραπτώς).

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:

  α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 και

  β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών και των μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον 10 και τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

  Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α΄ και β΄ επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β΄ κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή μαθήματα προσανατολισμού ή υπόλοιπα μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση.

  Γ΄ Λυκείου

  Στη Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων 34 ωρών, που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας 14 συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και 3 Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού:

 • την Ομάδα Ανθρωπιστικών
 • την Ομάδα των Θετικών και
 • την Ομάδα των ΟικονομικώνΠολιτικώνΚοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών
 • μεταξύ των οποίων οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν αυτήν της προτίμησής τους. Κάθε μια από τις ομάδες αυτές περιλαμβάνει 20 συνολικά διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

  Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι:

  α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 10 ωρών.

  β) Λατινικά, 4 ωρών.

  γ) Ιστορία, 6 ωρών.

  Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι:

  α) Φυσική, 6 ωρών.

  β) Μαθηματικά, 8 ωρών ή Βιολογία 8 ωρών (για τις Επιστήμες Υγείας).

  γ) Χημεία, 6 ωρών.

  Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των ΟικονομικώνΠολιτικώνΚοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών είναι:

  α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, 8 ωρών.

  β) Αρχές Οικονομικής Επιστήμης 6 ωρών, όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα: Αρχές Φυσικών Επιστημών 6 ωρών.

  γ) Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 6 ωρών, όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα: Ιστορία 6 ωρών.

  Ο κάθε μαθητής της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου επιλέγει 1 Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους.

  Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

  Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας και 3 από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού, σε θέματα που είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως εξής:

  α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας,

  β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.

  Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

  Το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία εξετάζεται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο με αναλογία θεμάτων 60% Ελληνικής Γλώσσας και 40% Λογοτεχνίας.

  Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξέτασης ονομάζεται Γενικός βαθμός απόλυσης απο την Γ Τάξη Γενικού Λυκείου και υπολογίζεται ως εξής:

  Για κάθε μάθημα, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, υπολογίζεται ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής εξέτασης. Στη συνέχεια αθροίζονται όλοι οι μέσοι όροι και το άθροισμα αυτό διαιρείται με το σύνολο των μαθημάτων (που εξετάζονται γραπτώς).

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:

  α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10,

  β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας των μαθημάτων: Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και καθενός από τα μαθήματα της επιλεγείσας Ομάδας Προσανατολισμού τουλάχιστον 10 και τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

  Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α΄ και β΄ επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β΄, κατά μάθημα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και απολύεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση.

  Εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανελλήνιες Εξετάσεις)

  Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν:

  α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας,

  β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

  Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής:

  α) Ε.Π.Ε. – Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές:

  I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

  II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.

  III. Ιστορία.

  IV. Λατινικά.

  β) Ε.Π.Ε. Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες:

  I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

  II. Μαθηματικά.

  III. Φυσική.

  IV. Χημεία.

  γ) Ε.Π.Ε. Επιστήμες Υγείας:

  I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

  II. Φυσική.

  III. Χημεία.

  IV. Βιολογία.

  δ) Ε.Π.Ε. Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες:

  I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

  II. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.

  III. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης.

  IV. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

  ε) Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικών Επιστημών:

  I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

  II. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.

  III. Ιστορία.

  IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών.

  Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α.).

  Για την προσμέτρηση αυτή ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Β΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, εφόσον ο κάθε ένας είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο. και στη συνέχεια ο αναπροσαρμοσμένος «προαγωγικός» βαθμός της Α΄ λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της Β΄ με συντελεστή 0,7 και ο «απολυτήριος» της Γ΄ τάξης με συντελεστή 0,9. Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον Β.Π.Α.. Το εν λόγω πηλίκο (και μέχρι του τρίτου δεκαδικού) λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή.

  Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με το Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.

  Παρατηρήσεις

 • Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά όχι αργότερα της 30ής Μαΐου κάθε διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.
 • Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου καθε έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους. Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα μάθημα, από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Σχολής ή του Τμήματος, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους και ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α΄ Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται.